Platform voor buurtontwikkeling

Kennisplein Sociale basis

Onderzoek en visiestukken over de sociale basis. Publicaties die onderzoek en praktijk verbinden.

In kwetsbare wijken in de grotere steden staat de leefbaarheid, vooral voor mensen met een migratieachtergrond, onder druk. De cijfers over leefomstandigheden op wijkniveau in de Wijkmonitor van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) helpen beleidsmakers met het maken van beleid op maat voor specifieke groepen.

Het gemeenschapsleven is veerkrachtig, organisaties vallen niet zomaar om en de wil om iets goeds te doen voor een ander verdwijnt niet snel. Deze conclusies staan in een onderzoek onder ruim duizend lokale instellingen in Den Bosch over de invloed van corona op het gemeenschapsleven.

Bundel verkenningen van de verschillende perspectieven van de doe-democratie. Hoe kunnen zo veel mogelijk burgers meedoen? En wel op zo'n manier dat zij ook daadwerkelijk zeggenschap hebben? 

Publicatiedatum: 24 december 2021

Reclasseren in de buurt, zoveel mogelijk met en bij cliënten. Dat is de inzet van negen experimenten die Reclassering Nederland uitvoerde op verschillende plekken in het land. Movisie begeleidde de experimenten en rapporteerde over de resultaten.

Publicatiedatum: 22 december 2021

In de Atlas van afgehaakt Nederland wordt verkend hoe maatschappelijke verschillen tussen mensen neerslaan op de ‘electorale kaart’ van Nederland. Ze laten zien hoe, vaak gestapelde, verschillen in opleidingsniveau, inkomen en gezondheid zich vertalen in sociaal-culturele voorkeuren en politieke keuzes en hoe die over het land zijn verdeeld.

Publicatiedatum: 20 december 2021

De bundel Canon samenlevingsopbouw verhaalt in honderd rijk geïllustreerde pagina’s over de geschiedenis van samenlevingsopbouw en daarmee van het opbouwwerk in Nederland.

Een onderzoek naar ‘informele sociaal werkpraktijken’ in Holendrecht. Over 'nabije kennis' naast professionale en ervaringskennis. 

Publicatiedatum: 12 juli 2021

Het versterken van gemeenschappen is allang niet meer het domein van de opbouwwerker alleen. Verschillende soorten professionals voeren activiteiten uit op dit vlak. In deze publicatie reflecteren we op de groeiende belangstelling voor samenlevingsopbouw en brengen wij nieuwe vormen van samenlevingsopbouw in beeld. 

Publicatiedatum: 29 juni 2021

Hoe ondersteun je ondernemende initiatiefnemers, die bijvoorbeeld in hun wijk beter willen samenwerken? Of een sociale onderneming willen starten? In Delft doen ze dit door de initiatiefnemers zo concreet mogelijk te ondersteunen. Deze publicatie vertelt het verhaal van Publiek Ondernemen in Delft. Tien Delftse initiatieven laten zien wat de Publiek Ondernemenaanpak in de praktijk betekent.

Publicatiedatum: 29 juni 2021

Meta-analyse van onderzoeksliteratuur en bestaande evaluaties en rapportages van aanpakken op wijkniveau in verschillende beleidsdomeinen uit het verleden.