Platform voor buurtontwikkeling

Kennisplein Sociale basis

Onderzoek en visiestukken over de sociale basis. Publicaties die onderzoek en praktijk verbinden.

Publicatiedatum: 16 september 2022

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De casusbundels Wij in de Wijk van Movisie laten zien hoe initiatieven op allerlei plaatsen in het land daaraan werken. 

Geen repressieve, maar preventieve insteek in wijkrechtspraak. Dat is de insteek van de pilot Wijkrechtbank Eindhoven. De pilot is dus oplossingsgericht: de Wijkrechtbank probeert via deze aanpak te zorgen dat betrokkenen niet opnieuw strafbare feiten begaan. 

Publicatiedatum: 31 maart 2022

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De casusbundel Wij in de Wijk 3 laat zien dat bonding en zelforganisatie hierbij een belangrijke rol kunnen spelen.

Publicatiedatum: 10 februari 2022

Kunnen we de energietransitie benutten als hefboom om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren? Dit onderzochten Platform31, Nyenrode Business Universiteit en achttien gemeenten drie jaar lang in het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken.

In kwetsbare wijken in de grotere steden staat de leefbaarheid, vooral voor mensen met een migratieachtergrond, onder druk. De cijfers over leefomstandigheden op wijkniveau in de Wijkmonitor van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) helpen beleidsmakers met het maken van beleid op maat voor specifieke groepen.

Publicatiedatum: 24 december 2021

Reclasseren in de buurt, zoveel mogelijk met en bij cliënten. Dat is de inzet van negen experimenten die Reclassering Nederland uitvoerde op verschillende plekken in het land. Movisie begeleidde de experimenten en rapporteerde over de resultaten.

Publicatiedatum: 22 december 2021

In de Atlas van afgehaakt Nederland wordt verkend hoe maatschappelijke verschillen tussen mensen neerslaan op de ‘electorale kaart’ van Nederland. Ze laten zien hoe, vaak gestapelde, verschillen in opleidingsniveau, inkomen en gezondheid zich vertalen in sociaal-culturele voorkeuren en politieke keuzes en hoe die over het land zijn verdeeld.

Een onderzoek naar ‘informele sociaal werkpraktijken’ in Holendrecht. Over 'nabije kennis' naast professionale en ervaringskennis. 

Publicatiedatum: 28 mei 2021

Samen sporten is gezond en zorgt voor verbinding tussen bewoners in een wijk of buurt. In veel gemeenten werken daarom buurtsportcoaches: professionals die als overkoepelend doel hebben de sportparticipatie van bewoners te verhogen. Hoe brengen zij maatschappelijke veranderingen teweeg?

Een sterke sociale basis is voor veel inwoners onmisbaar om naar tevredenheid te kunnen functioneren. Maar wat ís de sociale basis eigenlijk en wat kunnen lokale overheden doen om de sociale basis te versterken? De verkenning ‘Sterke beleidsinterventies, sterke sociale basis’ geeft antwoord op deze vragen.