Platform voor buurtontwikkeling

Kennisplein Sociale basis

Onderzoek en visiestukken over de sociale basis. Publicaties die onderzoek en praktijk verbinden.

Publicatiedatum: 16 september 2022

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De casusbundels Wij in de Wijk van Movisie laten zien hoe initiatieven op allerlei plaatsen in het land daaraan werken. 

Geen repressieve, maar preventieve insteek in wijkrechtspraak. Dat is de insteek van de pilot Wijkrechtbank Eindhoven. De pilot is dus oplossingsgericht: de Wijkrechtbank probeert via deze aanpak te zorgen dat betrokkenen niet opnieuw strafbare feiten begaan. 

Het lukt de overheid niet om de structurele scheidslijnen en kansenongelijkheid in de Nederlandse samenleving te verkleinen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) signaleert dat hierdoor de representativiteit van besluiten en het draagvlak voor beleid afbrokkelen. Dat is zorgelijk gezien de lastige politieke opgaven rond bijvoorbeeld duurzaamheid, het tegengaan van kansenongelijkheid en de ondersteuning van mensen in kwetsbare posities. Het zet ook het vertrouwen in het functioneren van de Nederlandse democratische rechtsstaat verder onder druk. 

Publicatiedatum: 13 april 2022

Actief burgerschap wordt beschreven door actieve buurtbewoners en initiatiefnemers als: ‘je inzetten voor een ander’ en ‘mensen een menswaardig gevoel geven’. Kennisplatform Inclusief Samenleven deed onderzoek naar ervaringen en opvattingen van moslims in Nederland die een burgerinitiatief hebben opgezet of daar een bijdrage aan leveren. 

Publicatiedatum: 31 maart 2022

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De casusbundel Wij in de Wijk 3 laat zien dat bonding en zelforganisatie hierbij een belangrijke rol kunnen spelen.

Publicatiedatum: 10 februari 2022

Kunnen we de energietransitie benutten als hefboom om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren? Dit onderzochten Platform31, Nyenrode Business Universiteit en achttien gemeenten drie jaar lang in het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken.

In kwetsbare wijken in de grotere steden staat de leefbaarheid, vooral voor mensen met een migratieachtergrond, onder druk. De cijfers over leefomstandigheden op wijkniveau in de Wijkmonitor van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) helpen beleidsmakers met het maken van beleid op maat voor specifieke groepen.

Het gemeenschapsleven is veerkrachtig, organisaties vallen niet zomaar om en de wil om iets goeds te doen voor een ander verdwijnt niet snel. Deze conclusies staan in een onderzoek onder ruim duizend lokale instellingen in Den Bosch over de invloed van corona op het gemeenschapsleven.

Bundel verkenningen van de verschillende perspectieven van de doe-democratie. Hoe kunnen zo veel mogelijk burgers meedoen? En wel op zo'n manier dat zij ook daadwerkelijk zeggenschap hebben? 

Publicatiedatum: 24 december 2021

Reclasseren in de buurt, zoveel mogelijk met en bij cliënten. Dat is de inzet van negen experimenten die Reclassering Nederland uitvoerde op verschillende plekken in het land. Movisie begeleidde de experimenten en rapporteerde over de resultaten.