Platform voor buurtontwikkeling

Inclusiecoaches

Sleutel tot onderling begrip?
Methodebeschrijving
afbeelding van Hanan Nhass  
afbeelding van Kennisplatform Integratie en Samenleving  
6 juli 2021

Bron: 123RF

Discriminatie voorkomen door empathie en begrip voor elkaars beleving te vergroten. In Amersfoort zetten ze sinds kort inclusiecoaches in om onderlinge verbinding te bevorderen of te herstellen.

5 minuten

Twintig gemeenten, verspreid over het hele land, hebben van het ministerie van SZW een decentralisatie-uitkering ontvangen om aan de slag te gaan met het verminderen van discriminatie. In Amersfoort is voor de inzet van de decentralisatie-uitkering uitgegaan van de ambities in de lokale anti-discriminatie-agenda. Deze agenda is gericht op het verminderen van ervaren discriminatie. Door het delen van ervaringen worden empathie en begrip voor elkaars beleving vergroot. Dit draagt bij aan het voorkomen van discriminatie, in plaats van het enkel bestrijden en/of bestraffen.

Door het delen van ervaringen worden empathie en begrip voor elkaars beleving vergroot.

Om dit mogelijk te maken is het belangrijk om lokaal actieve bewoners, zoals vrijwilligers en sleutelfiguren, te betrekken en te trainen om de (soms moeilijke) gesprekken aan te gaan en hier eventueel vervolgactie op te ondernemen. Daarom heeft de gemeente Amersfoort samen met Art.1 Midden Nederland subsidie aangevraagd voor het opzetten van het I-Coach project in diverse wijken in Amersfoort met een relatief grote etnische/religieuze verscheidenheid. Dit project wordt uitgerold door antidiscriminatiebureau Art.1 Midden-Nederland en is een pilot. De ambitie is om het I-coach netwerk verder in de stad en de provincie uit te rollen.

Inclusiecoaches

Het I-Coach (inclusiecoach) Netwerk biedt deelnemers handvatten en vaardigheden om op lokaal niveau te werken aan verbinding, veiligheid en een inclusieve samenleving. In het I-Coach Traject worden vrijwilligers en sleutelfiguren in de wijk op diverse niveaus getraind in de Kritische Reflectie Methode: een dialoogmethode om gesprekken over discriminatie en inclusie te kunnen begeleiden en onderling begrip en verbinding te vergroten. De getrainde vrijwilligers kunnen vervolgens als facilitators van binnenuit, samen met inwoners en groepen in de wijk, werken aan verbinding, veiligheid en een inclusieve wijk. Zij kunnen andere wijkbewoners begeleiden in (conflict-)situaties in het dagelijks leven in de wijk die nu nog vaak onder de oppervlakte blijven, voor deze verder escaleren. De I-Coach kan in dergelijke situaties de rol van gespreksfacilitator innemen om zo de verbinding tussen mensen te maken of te herstellen door de vaardigheden die zij in de trainingen hebben opgedaan.

Kritische Reflectie Methode

De Kritische Reflectie Methode is ontwikkeld door prof. dr. Yvonne Sliep en succesvol toegepast in meer dan 22 landen. Het is een dialoog-methode waarin verschillende (vaak onzichtbare) aspecten van sociaalmaatschappelijke vraagstukken worden belicht en geanalyseerd. 
Er wordt stapsgewijs gekeken naar de invloed van machtsstructuren, de aanwezige waarden en identiteit, het vormgeven en verdelen van verantwoordelijkheid en eigenaarschap, en het overgaan tot actie.

De methode gaat uit van een narratieve benadering: het uitwisselen van persoonlijke ervaringen en levensverhalen in een veilige dialoog-ruimte staat centraal. Daarmee is de methode laagdrempelig en geschikt voor mensen van allerlei verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Daarnaast is er in deze methode aandacht voor intersectionaliteit van zowel vrijwilligers als de groepen waarin zij navigeren. Zij worden als multidimensionale personen gezien, waarvan hun religieuze richting en etnische herkomst enkele van vele aspecten in hun leven zijn die invloed hebben op hun ervaringen, vragen en behoeftes.

Netwerk van I-coaches

Nadat getrainde I-coaches uit de wijken zich het werken met de Kritische Reflectie Methode eigen hebben gemaakt, worden zij onderdeel van het I-Coaches Netwerk. Dit netwerk verbindt I-Coaches en faciliteert uitwisseling, training en intervisie rondom het bevorderen van een inclusieve wijk. Een deel van de gecertificeerde I-Coaches zullen als trainers nieuwe mensen en gemeenschappen bij het netwerk betrekken en trainen in dezelfde methode. Op deze manier zorgen we dat de incidentele subsidie toch een langdurige uitwerking kan hebben en de impact als een olievlek kan verspreiden.

Nieuwsgierig geworden? Neem voor meer informatie over deze methode contact op met Hanan Nhass (h.nhass@kis.nl | 06-55440588)

Lees meer over:
afbeelding van Hanan Nhass  

Hanan Nhass

Door de combinatie van haar religiewetenschappelijke en journalistieke achtergrond doet Hanan Nhass onderzoek naar actuele kwesties, waarin ze de belevingswereld van Nederlanders met een migratieachtergrond centraal stelt.
afbeelding van Kennisplatform Integratie en Samenleving  

Kennisplatform ...

Doel van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) is een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving.